Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PDF
.

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ekonomi społecznej i zorganizowanie wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla dwóch grup osób bezrobotnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu (każda grupa max. 15 osób).

2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przygotowanie programu warsztatów (min. 15 godz. dydaktycznych) wraz z kadrą dydaktyczną dla dwóch grup osób bezrobotnych - Beneficjentów Ostatecznych Projektu,
2) zorganizowanie 2 wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (wyjazdy wspólne dla dwóch grup),
3) przedłożenie harmonogramu warsztatów przed podpisaniem umowy,
4) organizacja warsztatów,
5) zorganizowanie wizyt studyjnych,
6) przygotowanie materiałów z warsztatów dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego,
7) zapewnienia sali do warsztatów,
8) przeprowadzenie ewaluacji warsztatów,
9) przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników warsztatów,
10) wydanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
11) ubezpieczenie uczestników warsztatów,
12) przekazania dokumentacji warsztatowej,
13) współpraca z Koordynatorem Projektu,

3. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć),
- przygotowania materiałów dydaktycznych, materiałów do zajęć praktycznych,
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji warsztatowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego warsztatu oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad - grudzień 2014 rok
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramem warsztatów,
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście z umieszczonym napisem na kopercie: ?Oferta na organizację warsztatów ekonomii społecznej?, na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 05 listopada 2014 roku do godz. 11.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05 listopada 2014 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa "80 %"
Zakres i jakość oferowanego programu warsztatów "20%"
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
.


OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I.Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5

II.Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego „Z bierności ku aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (grupa max. 20 osób).
2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza         dla Zamawiającego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestników szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestników szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) współpracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do:
dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć),
- przygotowania materiałów dydaktycznych, materiałów do zajęć praktycznych,
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego szkolenia oraz dokumentacji fotograficznej,
stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu.
informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.
III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: miesiąc listopad - grudzień 2014r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upoważnionej. Ponadto zawierać:
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.
V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście, z umieszczonym napisem na kopercie: „Oferta na organizację szkolenia nt. „Telepraca”, na adres: ul. Leśna 26-670 Pionki do dnia 05 listopada 2014r. do godz. 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05 listopada 2014r.
VI. Kryterium oceny oferty Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 80%
Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia – 20%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,,Z bierności ku aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na zajęcia stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy” dla 31 osób uczestniczących w Projekcie.
2. Przeprowadzenie:
Zajęć stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy” w łącznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko – kosmetycznych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika (31osób). Celem zajęć jest poprawa i nabycie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (np. fryzury, makijaż}.
3. Przygotowanie:
1) programu szkolenia,
2) harmonogramów szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
-dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć)
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej
, -wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie
www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 29 września do 31 października 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
-opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami zajęć,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 22 września 2014 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 września 2014 rok, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 12:00 na stronie internetowej pod adresem: www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
25 września 2014 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Z bierności ku aktywności? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Progra Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu w łącznej liczbie 31 osób.

2. Celem szkoleń jest nabycie nowych umiejętności zawodowych, a w przyszłości znalezienie zatrudnienia. Dla 31 osób mają być zorganizowane i przeprowadzone następujące szkolenia zawodowe:
1)Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (minimalna ilość godzin 70).....4 osoby
2)Opiekunka osób starszych (minimalna ilość godzin 100).....11 osób
3)Kosmetyczka (minimalna ilość godzin 100).....1 osoba
4)Kurs komputerowy dla zaawansowanych (minimalna ilość godzin 30)..... 2 osoby
5)Kucharz (minimalna ilość godzin 80)..... 4 osoby
6)Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu i wykładowców pozaszkolnych form kształcenia (minimalna ilość godzin 80)..... 1 osoba
7)Terapia zajęciowa (minimalna ilość godzin 60)..... 1 osoba
8)Fryzjer (minimalna ilość godzin 130)..... 3 osoby
9)Ochroniarz I-go stopnia (minimalna ilość godzin 170)..... 1 osoba
10)Kierowca wózków jezdniowych (minimalna ilość godzin 70)..... 3 osoby
3. Wymagania dotyczące realizacji szkoleń:
1)przedstawienie programu szkoleń zawodowych wraz z kadrą dydaktyczną,
2)przedłożenie harmonogramów szkoleń zawodowych przed podpisaniem umowy,
3)organizacja szkoleń wraz z zapewnieniem odpowiednich warunków i pomieszczeń wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
4)przygotowanie materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego,
5)prowadzenie dokumentacji szkoleń,
6)przeprowadzenie ewaluacji szkoleń,
7)wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończone szkolenia zawodowe,
8)współpraca z Koordynatorem Projektu,
9)przedłożenie raportu końcowego z wykonania umowy.
4. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do:
1) dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia, 2) ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć),
3)przygotowania materiałów dydaktycznych , materiałów do zajęć praktycznych,
4) pokrycia kosztów dojazdu uczestników na szkolenia,
5) pokrycia kosztów badań lekarskich w tym książeczki sanepidowskiej,
6)zapewnienia cateringu w trakcie trwania zajęć,
7) przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego szkolenia zawodowego oraz dokumentacji fotograficznej,
8)- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.
9)informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
10)przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 października do 17 grudnia 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze. Ponadto powinna:
- być opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkoleń oraz wstępne harmonogramy szkoleń,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- oferty należy składać na załączonym formularzu ( stanowiącym załącznik) lub ewentualnie należy podać kwotę brutto i netto poszczególnych szkoleń zawodowych łącznie i z podziałem na osoby - być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 17 września 2014 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 19 września 2014 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 80%
Zakres i jakość oferowanych programów szkoleń - 20%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
Do 19 września 2014 roku do godziny 14.00


IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapytanie ofertowe formularz

 

 

 

 

Jeżeli jesteś mieszkańcem Pionek, masz od 18 do 64 lat i jesteś osobą bezrobotną być może projekt „Z bierności ku aktywności” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz realizowany przez MOPS Pionki jest adresowany właśnie do Ciebie. Jeżeli Twoje trudności z uzyskaniem pracy wynikają z braku lub nieaktualnego zawodu, jeżeli nie potrafisz zaprezentować się pracodawcy to właśnie Ciebie zapraszamy do udziału w naszym projekcie.
Chętnych prosimy o zgłaszanie się do dnia 24 marca 2014 roku.

Kontakt: MOPS Pionki, ul. Leśna 5
od poniedziałku do piątku, między 7.30 a 11.30
pok.18,24 (pracownicy socjalni)
tel. 48 384 84 27 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej


. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie warsztatów ekonomii społecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej dla 2 grup uczestników Projektu „Z bierności ku aktywności” wybrano Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, ul. Paca 40 Warszawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 12 listopada 2013 roku wpłynęła jedna oferta. Spełniała wszystkie wymogi formalne. Warsztaty i wizyta studyjna zostały dostosowane do dwóch grup uczestników projektu (dla każdej osobno) zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
Dlatego też Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL będzie wykonawcą powyższych warsztatów.
Doświadczenie jakie posiada Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.

 OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi.

I.Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach ul. Leśna 5

II.Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego „Z bierności ku aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu (grupa max. 16 osób).

2. Wymagania dotyczące szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiałów szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza         dla Zamawiającego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestników szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestników szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) współpracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowiązany jest do:
dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych oraz oznaczania pomieszczeń, w których prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych z Wytycznymi dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie internetowej www.mazowia.eu.
informowania uczestników Projektu, opinii publicznej i społeczeństwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III.Termin wykonania zamówienia
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: miesiąc listopad - grudzień 2013r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia,
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upoważnionej. Ponadto zawierać:
kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegółowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.
V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście, z umieszczonym napisem na kopercie: „Oferta na organizację szkolenia nt. „Telepraca”, na adres: ul. Leśna 26-670 Pionki do dnia 12.11.2013r. do godz. 15.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.11.2013r.

VI. Kryterium oceny oferty
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa – 80%
Zakres i jakość oferowanego programu szkolenia – 20%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWEI. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów ekonomi społecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii społecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z bierności ku aktywności" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu.
Warsztaty i wizyta studyjna mają być dostosowane do dwóch grup uczestników projektu (dla każdej osobno):
1)Pierwsza grupa to osoby bezrobotne aktywizowane w oparciu o kontrakty socjalne (max. 16 osób)
2)Druga grupa to otoczenie osób niepełnosprawnych i osoby niepełnosprawne aktywizowane w oparciu o Program Aktywności Lokalnej (max. 24 osoby).

2. Przygotowanie:
1) przygotowanie programu warsztatów (min. 15 godz.) wraz z kadrą dydaktyczną,
2) przedłożenie harmonogramu warsztatów przed podpisaniem umowy,
3) organizacja warsztatów,
4) zorganizowanie wizyt studyjnych,
5) przygotowanie materiałów z warsztatów dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zamawiającego,
6) zapewnienia sali do warsztatów,
7) przeprowadzenie ewaluacji warsztatów,
8) przygotowanie serwisu kawowego dla uczestników warsztatów,
9) wydanie zaświadczeń o ukończeniu warsztatów,
10) ubezpieczenie uczestników warsztatów,
11) przekazania dokumentacji warsztatowej,
12) współpraca z Koordynatorem Projektu,
13) przedłożenia raportu końcowego z wykonania umowy.

3. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków (podczas zajęć)
- materiały dydaktyczne , materiały do zajęć praktycznych
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji warsztatowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego warsztatuo oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.
Przechowywanie dokumentacji związanej z realizacją Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2021 roku w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentów, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania działalności.

III. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: listopad - grudzień 2013 rok

IV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramem warsztatów,
- kopię wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej,
- kopię wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 12 listopada 2013 roku ( włącznie ) do godz. 15.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 listopada 2013 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa "80 %"
Zakres i jakość oferowanego programu warsztatów "20%"
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy prowadzącej szkolenia zawodowe dla osób uczestniczących w Projekcie "Z bierności ku aktywności" wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Usługowo- Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski, Radom ul. Łąkowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 19 września 2013 roku wpłynęły dwie oferty. Jedna oferta spełniała wszystkie wymogi formalne. Dlatego, też firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski przeprowadzi szkolenia zawodowe dla uczestników projektu "Z bierności ku aktywności".
Doświadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkoleń są gwarancją odpowiedniego wykonania zlecenia.
Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie zajęć "Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach informuje, iż w wyniku zakończenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie zajęć ze stylizacji i wizażu "Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy" oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko-kosmetycznych wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe ?KMP? Marcin Piotrowski, Radom ul. Łąkowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego postępowania do MOPS Pionki do dnia 5 września 2013 roku wpłynęły trzy oferty. Dwie oferty spełniały wszystkie wymogi formalne. Najniższą cenę zaproponowała firma: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski i dlatego przeprowadzi zajęcia stylizacji i wizażu dla uczestników Projektu ?Z bierności ku aktywności?.
Doświadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkoleń są gwarantem należytego wykonania zlecenia.
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,, Z bierności ku aktywności? współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na szkolenia zawodowe dla 17 osób uczestniczących w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:

Szkolenia zawodowe dla każdego uczestnika ( 17 osób ). Celem szkoleń jest nabycie nowych umiejętności zawodowych, a w przyszłości znalezienie zatrudnienia.

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 2 osoby
Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i min. sanitarnym 5 osób i modułem fakturowania oraz programem magazynowo- księgowym
Florystka                            1 osoba
Kucharz                              2 osoby
Lakiernik samochodowy   1 osoba
Terapia zajęciowa              2 osoby
Krawiecki                              1 osoba
Archiwizacja dokumentów 1 osoba
Wózki widłowe                     2 osoby

3. Przygotowanie:

1) programu szkoleń
2) harmonogramów szkoleń zawodowych
3) dokumentacji szkoleń
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i kopie zaświadczeń potwierdzających ukończone szkolenia zawodowe

4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ( podczas zajęć )
- materiały dydaktyczne , materiały do zajęć praktycznych
- koszty dojazdu uczestników na szkolenie
- koszty badań lekarskich w tym książeczki sanepidowskiej
- catering w trakcie trwania zajęć
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia ukończonego szkolenia zawodowego oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01 października do 17 grudnia 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami szkoleń,
- oferty należy składać na załączonym formularzu ( stanowiącym załącznik) lub ewentualnie należy podać kwotę brutto i netto poszczególnych szkoleń zawodowych łącznie i z podziałem na osoby
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.
V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 19 września 2013 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 września 2013 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za pośrednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.
VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.
VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
23 września 2013 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacja powinna być sporządzona wg załączonego formularza

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiający

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia w ramach projektu systemowego ,, Z bierności ku aktywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jest złożenie oferty na zajęcia dla 18 osób uczestniczących w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:

Zajęć stylizacji i wizażu pt. ,,Zadbany wygląd sukcesem w znalezieniu pracy” w łącznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko – kosmetycznych, po 1 godzinie dla każdego uczestnika ( 18osób ). Celem zajęć jest poprawa i nabycie umiejętności dbania o wygląd zewnętrzny (np. fryzury, makijaż ).

3. Przygotowanie:

1) programu szkolenia,
2) harmonogramów szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszczeń do szkolenia wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecności i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji
4. Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do:
- dołożenia należytej staranności nad prawidłową realizacją zamówienia,
- ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków ( podczas zajęć )
-przekazanie Zamawiającemu po zakończeniu zajęć dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecności i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej, wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach związanych z realizacją zlecenia obowiązujących logotypów, w tym materiałach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, które umieszczone są na stronie www.mazowia.eu. III. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 10 września do 10 października 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegółowymi wstępnymi harmonogramami zajęć,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pionkach, ul. Leśna 5, 26-670 Pionki, do dnia 05 września 2013 roku ( włącznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 września 2013 rok, a wynik i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do godziny 12:00 w siedzibie MOPS Pionki oraz na stronie internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza się możliwość negocjacji z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdującej się pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
06 września 2013 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielają: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
© 2008 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PIONKI