Menu

Gocimy

Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
PDF
.

OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE
W zwizku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z pniejszymi zmianami) zwracamy si z zapytaniem ofertowym o cen usugi.

I. Zamawiajcy

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5

II. Opis przedmiotu zamwienia
1. Przedmiotem zamwienia jest przeprowadzenie warsztatw ekonomi spoecznej i zorganizowanie wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii spoecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z biernoci ku aktywnoci" wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej dla dwch grup osb bezrobotnych - Beneficjentw Ostatecznych Projektu (kada grupa max. 15 osb).

2. Wymagania dotyczce szkolenia:
1) przygotowanie programu warsztatw (min. 15 godz. dydaktycznych) wraz z kadr dydaktyczn dla dwch grup osb bezrobotnych - Beneficjentw Ostatecznych Projektu,
2) zorganizowanie 2 wizyt studyjnych w podmiotach ekonomii spoecznej dla Beneficjentw Ostatecznych Projektu (wyjazdy wsplne dla dwch grup),
3) przedoenie harmonogramu warsztatw przed podpisaniem umowy,
4) organizacja warsztatw,
5) zorganizowanie wizyt studyjnych,
6) przygotowanie materiaw z warsztatw dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zamawiajcego,
7) zapewnienia sali do warsztatw,
8) przeprowadzenie ewaluacji warsztatw,
9) przygotowanie serwisu kawowego dla uczestnikw warsztatw,
10) wydanie zawiadcze o ukoczeniu warsztatw,
11) ubezpieczenie uczestnikw warsztatw,
12) przekazania dokumentacji warsztatowej,
13) wsppraca z Koordynatorem Projektu,

3. Zamawiajcy zobowizuje wykonawc do:
- dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
- ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw (podczas zaj),
- przygotowania materiaw dydaktycznych, materiaw do zaj praktycznych,
-przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji warsztatowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia ukoczonego warsztatu oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie www.mazowia.eu.
Przechowywanie dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020 roku w sposb zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentw, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziaalnoci.

III. Termin wykonania zamwienia:
Termin wykonania przedmiotu zamwienia: listopad - grudzie 2014 rok
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna by:
- opatrzona piecztk firmow,
- sporzdzona w jzyku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze,
- posiada dat sporzdzenia,
- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegowymi wstpnymi harmonogramem warsztatw,
- kopi wypisu z rejestru przedsibiorcw lub zawiadczenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
- kopi wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- podpisana czytelnie przez wykonawc.

V. Miejsce oraz termin skadania ofert
1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie z umieszczonym napisem na kopercie: ?Oferta na organizacj warsztatw ekonomii spoecznej?, na adres: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5, 26-670 Pionki, do dnia 05 listopada 2014 roku do godz. 11.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05 listopada 2014 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za porednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.
4. Oferent moe przed upywem terminu skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa "80 %"
Zakres i jako oferowanego programu warsztatw "20%"
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.


OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwizku z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (tj. Dz. U. z2013r., poz. 907 z pniejszymi zmianami) zwracamy si z zapytaniem ofertowym o cen usugi.

I.Zamawiajcy
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach ul. Lena 5

II.Opis przedmiotu zamwienia
1. Przedmiotem zamwienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego ?Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej dla Beneficjentw Ostatecznych Projektu (grupa max. 20 osb).
2. Wymagania dotyczce szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadr dydaktyczn,
2) przedoenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiaw szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dlaZamawiajcego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestnikw szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zawiadcze o ukoczeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestnikw szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) wsppracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedoenia raportu kocowego z wykonania umowy.
3. Wykonawca zobowizany jest do:
dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw (podczas zaj),
- przygotowania materiaw dydaktycznych, materiaw do zaj praktycznych,
-przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia ukoczonego szkolenia oraz dokumentacji fotograficznej,
stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach informacyjnych, szkoleniowych iedukacyjnych oraz oznaczania pomieszcze, w ktrych prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych zWytycznymi dotyczcych oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie internetowej www.mazowia.eu.
informowania uczestnikw Projektu, opinii publicznej i spoeczestwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie wspfinansowania przez Uni Europejsk zerodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
przechowywania dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposb zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentw, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziaalnoci.
III.Termin wykonania zamwienia
Termin wykonania przedmiotu zamwienia: miesic listopad - grudzie 2014r.
IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna by sporzdzona w jzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna by opatrzona piecztk firmow, posiada dat sporzdzenia, zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upowanionej. Ponadto zawiera:
- kopi wypisu z rejestru przedsibiorcw lub zawiadczenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
- kopi wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.
V. Miejsce oraz termin skadania ofert
1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie, z umieszczonym napisem na kopercie: ?Oferta na organizacj szkolenia nt. ?Telepraca?, na adres: ul. Lena 26-670 Pionki do dnia 05 listopada 2014r. do godz. 10.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 05 listopada 2014r.
VI. Kryterium oceny oferty Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa ? 80%
Zakres i jako oferowanego programu szkolenia ? 20%
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.
VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.

OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiajcy
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5

II. Opis przedmiotu zamwienia
1. Przedmiotem zamwienia w ramach projektu systemowego ,,Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej jest zoenie oferty na zajcia stylizacji i wizau pt. ,,Zadbany wygld sukcesem w znalezieniu pracy? dla 31 osb uczestniczcych w Projekcie.
2. Przeprowadzenie:
Zaj stylizacji i wizau pt. ,,Zadbany wygld sukcesem w znalezieniu pracy? w cznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko ? kosmetycznych, po 1 godzinie dla kadego uczestnika (31osb). Celem zaj jest poprawa i nabycie umiejtnoci dbania o wygld zewntrzny (np. fryzury, makija}.
3. Przygotowanie:
1) programu szkolenia,
2) harmonogramw szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszcze do szkolenia wyposaonych w sprzt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecnoci i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji
4. Zamawiajcy zobowizuje wykonawc do:
-dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
- ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw (podczas zaj)
-przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej
, -wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie
www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamwienia:
Termin wykonania przedmiotu zamwienia: od 29 wrzenia do 31 padziernika 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna by:
-opatrzona piecztk firmow,
- posiada dat sporzdzenia,
- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegowymi wstpnymi harmonogramami zaj,
- podpisana czytelnie przez wykonawc.

V. Miejsce oraz termin skadania ofert
1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie na adres: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5, 26-670 Pionki, do dnia 22 wrzenia 2014 roku ( wcznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 25 wrzenia 2014 rok, a wynik i wybr najkorzystniejszej oferty zostanie ogoszony do godziny 12:00 na stronie internetowej pod adresem: www.mopspionki.pl
3. Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.
4. Oferent moe przed upywem terminu skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
25 wrzenia 2014 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
.

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiajcy
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5

II. Opis przedmiotu zamwienia
1. Przedmiotem zamwienia jest przeprowadzenie szkole zawodowych w ramach realizowanego projektu systemowego ,,Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Progra Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej dla Beneficjentw Ostatecznych Projektu w cznej liczbie 31 osb.

2. Celem szkole jest nabycie nowych umiejtnoci zawodowych, a w przyszoci znalezienie zatrudnienia. Dla 31 osb maj by zorganizowane i przeprowadzone nastpujce szkolenia zawodowe:
1)Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B (minimalna ilo godzin 70).....4 osoby
2)Opiekunka osb starszych (minimalna ilo godzin 100).....11 osb
3)Kosmetyczka (minimalna ilo godzin 100).....1 osoba
4)Kurs komputerowy dla zaawansowanych (minimalna ilo godzin 30)..... 2 osoby
5)Kucharz (minimalna ilo godzin 80)..... 4 osoby
6)Kurs pedagogiczny dla instruktorw praktycznej nauki zawodu i wykadowcw pozaszkolnych form ksztacenia (minimalna ilo godzin 80)..... 1 osoba
7)Terapia zajciowa (minimalna ilo godzin 60)..... 1 osoba
8)Fryzjer (minimalna ilo godzin 130)..... 3 osoby
9)Ochroniarz I-go stopnia (minimalna ilo godzin 170)..... 1 osoba
10)Kierowca wzkw jezdniowych (minimalna ilo godzin 70)..... 3 osoby
3. Wymagania dotyczce realizacji szkole:
1)przedstawienie programu szkole zawodowych wraz z kadr dydaktyczn,
2)przedoenie harmonogramw szkole zawodowych przed podpisaniem umowy,
3)organizacja szkole wraz z zapewnieniem odpowiednich warunkw i pomieszcze wyposaonych w sprzt i pomoce dydaktyczne,
4)przygotowanie materiaw szkoleniowych dla uczestnikw oraz 1 egzemplarza dla Zamawiajcego,
5)prowadzenie dokumentacji szkole,
6)przeprowadzenie ewaluacji szkole,
7)wydanie zawiadcze potwierdzajcych ukoczone szkolenia zawodowe,
8)wsppraca z Koordynatorem Projektu,
9)przedoenie raportu kocowego z wykonania umowy.
4. Zamawiajcy zobowizuje Wykonawc do:
1) dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia, 2) ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw (podczas zaj),
3)przygotowania materiaw dydaktycznych , materiaw do zaj praktycznych,
4) pokrycia kosztw dojazdu uczestnikw na szkolenia,
5) pokrycia kosztw bada lekarskich w tym ksieczki sanepidowskiej,
6)zapewnienia cateringu w trakcie trwania zaj,
7) przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia ukoczonego szkolenia zawodowego oraz dokumentacji fotograficznej,
8)- stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie www.mazowia.eu.
9)informowania uczestnikw Projektu, opinii publicznej i spoeczestwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie wspfinansowania przez Uni Europejsk ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
10)przechowywania dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposb zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentw, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziaalnoci.

III. Termin wykonania zamwienia:
Termin wykonania przedmiotu zamwienia: od 01 padziernika do 17 grudnia 2014 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna by sporzdzona w jzyku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze. Ponadto powinna:
- by opatrzona piecztk firmow,
- posiada dat sporzdzenia,
- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- kopi wypisu z rejestru przedsibiorcw lub zawiadczenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
- kopi wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegowy program szkole oraz wstpne harmonogramy szkole,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- oferty naley skada na zaczonym formularzu ( stanowicym zacznik) lub ewentualnie naley poda kwot brutto i netto poszczeglnych szkole zawodowych cznie i z podziaem na osoby - by podpisana czytelnie przez wykonawc.

V. Miejsce oraz termin skadania ofert
1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie na adres: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5, 26-670 Pionki, do dnia 17 wrzenia 2014 roku ( wcznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana do dnia 19 wrzenia 2014 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za porednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.
4. Oferent moe przed upywem terminu skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa - 80%
Zakres i jako oferowanych programw szkole - 20%
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
Do 19 wrzenia 2014 roku do godziny 14.00


IX. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielaj: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapytanie ofertowe formularz

Jeeli jeste mieszkacem Pionek, masz od 18 do 64 lat i jeste osob bezrobotn by moe projekt ?Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz realizowany przez MOPS Pionki jest adresowany wanie do Ciebie. Jeeli Twoje trudnoci z uzyskaniem pracy wynikaj z braku lub nieaktualnego zawodu, jeeli nie potrafisz zaprezentowa si pracodawcy to wanie Ciebie zapraszamy do udziau w naszym projekcie.
Chtnych prosimy o zgaszanie si do dnia 24 marca 2014 roku.

Kontakt: MOPS Pionki, ul. Lena 5
od poniedziaku do pitku, midzy 7.30 a 11.30
pok.18,24 (pracownicy socjalni)
tel. 48 384 84 27 lub e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie warsztatw ekonomii spoecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii spoecznej


. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie warsztatw ekonomii spoecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii spoecznej dla 2 grup uczestnikw Projektu ?Z biernoci ku aktywnoci? wybrano Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoci Lokalnej CAL, ul. Paca 40 Warszawa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postpowania do MOPS Pionki do dnia 12 listopada 2013 roku wpyna jedna oferta. Speniaa wszystkie wymogi formalne. Warsztaty i wizyta studyjna zostay dostosowane do dwch grup uczestnikw projektu (dla kadej osobno) zgodnie z oczekiwaniami oferenta.
Dlatego te Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoci Lokalnej CAL bdzie wykonawc powyszych warsztatw.
Dowiadczenie jakie posiada Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywnoci Lokalnej CAL w realizacji tego typu szkole s gwarantem naleytego wykonania zlecenia.OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

W zwizku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamwie publicznych (Dz. U. z2010r. nr 113, poz. 759 z pniejszymi zmianami) zwracamy si z zapytaniem ofertowym o cen usugi.

I.Zamawiajcy

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach ul. Lena 5

II.Opis przedmiotu zamwienia

1. Przedmiotem zamwienia jest przeprowadzenie szkolenia na temat: TELEPRACA, w ramach realizowanego projektu systemowego ?Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej dla Beneficjentw Ostatecznych Projektu (grupa max. 16 osb).

2. Wymagania dotyczce szkolenia:
1) przedstawienie programu szkolenia wraz z kadr dydaktyczn,
2) przedoenie harmonogramu szkolenia przed podpisaniem umowy,
3) organizacja szkolenia,
4) przygotowania materiaw szkoleniowych dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dlaZamawiajcego,
5) zapewnienia sal do szkolenia,
6) przygotowania serwisu kawowego dla uczestnikw szkolenia,
7) przeprowadzenie ewaluacji szkolenia,
8) wydanie zawiadcze o ukoczeniu szkolenia,
9) ubezpieczenia uczestnikw szkolenia,
10) przekazania dokumentacji szkoleniowej,
11) wsppracy z Koordynatorem Projektu,
12) przedoenia raportu kocowego z wykonania umowy.

3. Wykonawca zobowizany jest do:
dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach informacyjnych, szkoleniowych iedukacyjnych oraz oznaczania pomieszcze, w ktrych prowadzony jest Projekt systemowy zgodnych zWytycznymi dotyczcych oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie internetowej www.mazowia.eu.
informowania uczestnikw Projektu, opinii publicznej i spoeczestwa o realizacji Projektu systemowego i o fakcie wspfinansowania przez Uni Europejsk zerodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki.
przechowywania dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2020r. w sposb zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentw, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziaalnoci.

III.Termin wykonania zamwienia
Termin wykonania przedmiotu zamwienia: miesic listopad - grudzie 2013r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta powinna by sporzdzona w jzyku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze. Powinna by opatrzona piecztk firmow, posiada dat sporzdzenia,
zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP, PESEL, podpis czytelny osoby upowanionej. Ponadto zawiera:
kopi wypisu z rejestru przedsibiorcw lub zawiadczenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
- kopi wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- szczegowy program szkolenia,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji.
V. Miejsce oraz termin skadania ofert

1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie, z umieszczonym napisem na kopercie: ?Oferta na organizacj szkolenia nt. ?Telepraca?, na adres: ul. Lena 26-670 Pionki do dnia 12.11.2013r. do godz. 15.00
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.11.2013r.

VI. Kryterium oceny oferty
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa ? 80%
Zakres i jako oferowanego programu szkolenia ? 20%
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWEI. Zamawiajcy

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5

II. Opis przedmiotu zamwienia
1. Przedmiotem zamwienia jest przeprowadzenie warsztatw ekonomi spoecznej i zorganizowanie wizyty studyjnej w podmiocie ekonomii spoecznej, w ramach realizowanego projektu systemowego "Z biernoci ku aktywnoci" wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej dla Beneficjentw Ostatecznych Projektu.
Warsztaty i wizyta studyjna maj by dostosowane do dwch grup uczestnikw projektu (dla kadej osobno):
1)Pierwsza grupa to osoby bezrobotne aktywizowane w oparciu o kontrakty socjalne (max. 16 osb)
2)Druga grupa to otoczenie osb niepenosprawnych i osoby niepenosprawne aktywizowane w oparciu o Program Aktywnoci Lokalnej (max. 24 osoby).

2. Przygotowanie:
1) przygotowanie programu warsztatw (min. 15 godz.) wraz z kadr dydaktyczn,
2) przedoenie harmonogramu warsztatw przed podpisaniem umowy,
3) organizacja warsztatw,
4) zorganizowanie wizyt studyjnych,
5) przygotowanie materiaw z warsztatw dla uczestnika oraz 1 egzemplarza dla Zamawiajcego,
6) zapewnienia sali do warsztatw,
7) przeprowadzenie ewaluacji warsztatw,
8) przygotowanie serwisu kawowego dla uczestnikw warsztatw,
9) wydanie zawiadcze o ukoczeniu warsztatw,
10) ubezpieczenie uczestnikw warsztatw,
11) przekazania dokumentacji warsztatowej,
12) wsppraca z Koordynatorem Projektu,
13) przedoenia raportu kocowego z wykonania umowy.

3. Zamawiajcy zobowizuje wykonawc do:
- dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
- ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw (podczas zaj)
- materiay dydaktyczne , materiay do zaj praktycznych
-przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji warsztatowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia ukoczonego warsztatuo oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
-stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie www.mazowia.eu.
Przechowywanie dokumentacji zwizanej z realizacj Projektu systemowego do dnia 31 grudnia 2021 roku w sposb zapewniajcy dostpno, poufno i bezpieczestwo oraz do pisemnego informowania o miejscu archiwizacji dokumentw, zmianie adresu archiwizacji, o przypadku zawieszenia lub zaprzestania dziaalnoci.

III. Termin wykonania zamwienia:
Termin wykonania przedmiotu zamwienia: listopad - grudzie 2013 rok

IV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna by:
- opatrzona piecztk firmow,
- sporzdzona w jzyku polskim, w formie pisemnej na maszynie lub komputerze,
- posiada dat sporzdzenia,
- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegowymi wstpnymi harmonogramem warsztatw,
- kopi wypisu z rejestru przedsibiorcw lub zawiadczenia z ewidencji dziaalnoci gospodarczej,
- kopi wpisu do Rejestru instytucji szkoleniowych,
- wykaz kadry i ich kwalifikacji,
- podpisana czytelnie przez wykonawc.


V. Miejsce oraz termin skadania ofert

1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie na adres: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5, 26-670 Pionki, do dnia 12 listopada 2013 roku ( wcznie ) do godz. 15.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13 listopada 2013 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za porednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.
4. Oferent moe przed upywem terminu skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa "80 %"
Zakres i jako oferowanego programu warsztatw "20%"
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie szkole zawodowych


Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru firmy prowadzcej szkolenia zawodowe dla osb uczestniczcych w Projekcie "Z biernoci ku aktywnoci" wybrano Przedsibiorstwo Produkcyjno -Usugowo- Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski, Radom ul. kowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
W wyniku przeprowadzonego postpowania do MOPS Pionki do dnia 19 wrzenia 2013 roku wpyny dwie oferty. Jedna oferta speniaa wszystkie wymogi formalne. Dlatego, te firma: Przedsibiorstwo Produkcyjno - Usugowo - Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski przeprowadzi szkolenia zawodowe dla uczestnikw projektu "Z biernoci ku aktywnoci".
Dowiadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkole s gwarancj odpowiedniego wykonania zlecenia.
Wynik wyboru firmy na przeprowadzenie zaj "Zadbany wygld sukcesem w znalezieniu pracy" Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach informuje, i w wyniku zakoczenia procedury naboru firmy na przeprowadzenie zaj ze stylizacji i wizau "Zadbany wygld sukcesem w znalezieniu pracy" oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko-kosmetycznych wybrano Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Szkoleniowe ?KMP? Marcin Piotrowski, Radom ul. kowa 66.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: W wyniku przeprowadzonego postpowania do MOPS Pionki do dnia 5 wrzenia 2013 roku wpyny trzy oferty. Dwie oferty speniay wszystkie wymogi formalne. Najnisz cen zaproponowaa firma: Przedsibiorstwo Produkcyjno-Usugowo-Szkoleniowe "KMP" Marcin Piotrowski i dlatego przeprowadzi zajcia stylizacji i wizau dla uczestnikw Projektu ?Z biernoci ku aktywnoci?.
Dowiadczenie jakie posiada firma w realizacji tego typu szkole s gwarantem naleytego wykonania zlecenia.
OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Zamawiajcy

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5

II. Opis przedmiotu zamwienia

1. Przedmiotem zamwienia w ramach projektu systemowego ,, Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej jest zoenie oferty na szkolenia zawodowe dla 17 osb uczestniczcych w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:

Szkolenia zawodowe dla kadego uczestnika ( 17 osb ). Celem szkole jest nabycie nowych umiejtnoci zawodowych, a w przyszoci znalezienie zatrudnienia.

Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 2 osoby
Sprzedawca z obsug kasy fiskalnej i min. sanitarnym 5 osb i moduem fakturowania oraz programem magazynowo- ksigowym
Florystka 1 osoba
Kucharz 2 osoby
Lakiernik samochodowy 1 osoba
Terapia zajciowa 2 osoby
Krawiecki 1 osoba
Archiwizacja dokumentw 1 osoba
Wzki widowe 2 osoby

3. Przygotowanie:

1) programu szkole
2) harmonogramw szkole zawodowych
3) dokumentacji szkole
4) pomieszcze do szkolenia wyposaonych w sprzt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecnoci i kopie zawiadcze potwierdzajcych ukoczone szkolenia zawodowe

4. Zamawiajcy zobowizuje wykonawc do:
- dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
- ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw ( podczas zaj )
- materiay dydaktyczne , materiay do zaj praktycznych
- koszty dojazdu uczestnikw na szkolenie
- koszty bada lekarskich w tym ksieczki sanepidowskiej
- catering w trakcie trwania zaj
-przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia ukoczonego szkolenia zawodowego oraz dokumentacji fotograficznej,
- wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie www.mazowia.eu.

III. Termin wykonania zamwienia:

Termin wykonania przedmiotu zamwienia: od 01 padziernika do 17 grudnia 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta powinna by:
- opatrzona piecztk firmow,
- posiada dat sporzdzenia,
- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegowymi wstpnymi harmonogramami szkole,
- oferty naley skada na zaczonym formularzu ( stanowicym zacznik) lub ewentualnie naley poda kwot brutto i netto poszczeglnych szkole zawodowych cznie i z podziaem na osoby
- podpisana czytelnie przez wykonawc.
V. Miejsce oraz termin skadania ofert

1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie na adres: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5, 26-670 Pionki, do dnia 19 wrzenia 2013 roku ( wcznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23 wrzenia 2013 rok, informacja o wyborze ofert zostanie podana za porednictwem strony internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.
4. Oferent moe przed upywem terminu skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.
VI. Ocena ofert
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.
VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
23 wrzenia 2013 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Informacja powinna by sporzdzona wg zaczonego formularza

OGOSZENIE O ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Zamawiajcy

Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5

II. Opis przedmiotu zamwienia

1. Przedmiotem zamwienia w ramach projektu systemowego ,, Z biernoci ku aktywnoci? wspfinansowanego ze rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Program Operacyjny Kapita Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji spoecznej, Dziaanie 7.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziaanie 7.1.1. Rozwj i upowszechnianie aktywnej integracji przez orodki pomocy spoecznej jest zoenie oferty na zajcia dla 18 osb uczestniczcych w Projekcie.

2. Przeprowadzenie:

Zaj stylizacji i wizau pt. ,,Zadbany wygld sukcesem w znalezieniu pracy? w cznej liczbie 15 godzin oraz udzielenie indywidualnych konsultacji fryzjersko ? kosmetycznych, po 1 godzinie dla kadego uczestnika ( 18osb ). Celem zaj jest poprawa i nabycie umiejtnoci dbania o wygld zewntrzny (np. fryzury, makija ).

3. Przygotowanie:

1) programu szkolenia,
2) harmonogramw szkolenia,
3) dokumentacji szkoleniowej
4) pomieszcze do szkolenia wyposaonych w sprzt i pomoce dydaktyczne,
5) listy obecnoci i potwierdzenie udzielonych indywidualnych konsultacji
4. Zamawiajcy zobowizuje wykonawc do:
- dooenia naleytej starannoci nad prawidow realizacj zamwienia,
- ubezpieczenia uczestnikw od nastpstw nieszczliwych wypadkw ( podczas zaj )
-przekazanie Zamawiajcemu po zakoczeniu zaj dokumentacji szkoleniowej, tj. listy obecnoci i potwierdzenia udzielonych indywidualnych konsultacji oraz dokumentacji fotograficznej, wykonania zadania samodzielnie, bez prawa dalszego zlecania,
- stosowania na wszelkich dokumentach zwizanych z realizacj zlecenia obowizujcych logotypw, w tym materiaach szkoleniowych zgodnych z Wytycznymi dotyczcymi oznaczania projektw w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, ktre umieszczone s na stronie www.mazowia.eu. III. Termin wykonania zamwienia:

Termin wykonania przedmiotu zamwienia: od 10 wrzenia do 10 padziernika 2013 r.

IV. Opis sposobu przygotowania oferty
Oferta powinna by:
- opatrzona piecztk firmow,
- posiada dat sporzdzenia,
- zawiera adres lub siedzib oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- ze szczegowymi wstpnymi harmonogramami zaj,
- podpisana czytelnie przez wykonawc.

V. Miejsce oraz termin skadania ofert
1. Oferta powinna by przesana za porednictwem: poczty, kuriera lub te dostarczona osobicie na adres: Miejski Orodek Pomocy Spoecznej w Pionkach, ul. Lena 5, 26-670 Pionki, do dnia 05 wrzenia 2013 roku ( wcznie ) do godz. 13.00.
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 06 wrzenia 2013 rok, a wynik i wybr najkorzystniejszej oferty zostanie ogoszony do godziny 12:00 w siedzibie MOPS Pionki oraz na stronie internetowej pod adresem : www.mopspionki.pl
3. Oferty zoone po terminie nie bd rozpatrywane.
4. Oferent moe przed upywem terminu skadania ofert zmieni lub wycofa swoj ofert.

VI. Ocena ofert
Zamawiajcy dokona oceny wanych ofert na podstawie nastpujcych kryteriw:
Cena ofertowa - 100%
Dopuszcza si moliwo negocjacji z oferentem, ktry zoy najkorzystniejsz ofert.

VII. Informacje dotyczce wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy zawiadomi oferentw za porednictwem MOPS Pionki, strony internetowej znajdujcej si pod adresem www.mopspionki.pl.

VIII. Termin rozpatrzenia ofert:
06 wrzenia 2013 roku do godziny 12.00

IX. Dodatkowe informacje
Dodatkowych informacji udzielaj: Jolanta Michajluk oraz Agnieszka Glita pod numerem telefonu 48 384 84 25 do 28, fax 48 612 93 52 oraz adresem email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 
© 2008 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ - PIONKI